Viktoriya Evstatieva - Community Support Worker

Community Support Worker at Keyring Living Support Networks

Nationality

Bulgarian

Work category

Other

Education

Masters/PostGrad

Viktoriya Evstatieva's Professional Experience

Viktoriya Evstatieva's Education and Qualifications

2001

Masters/PostGrad - Social Pedagogics

Sofia University